Inside-China Delivery

 • 100% inside-China delivery
 • China Telecom, China Unicom, China Mobile, CITIC Telecom ISP & datacenters
 • Ping across 30 cities < 30 ms

Load-Balance failover to International CDNs

 • DDoS protection within China
 • Loadbalance to failover to Aliyun, Amazon, Azure, CDNetworks, Cloudflare, Incapsula, Limelight, Radware, Verizon-Edgecast for 100% availability
 • Ping across 30 cities < 90 ms

Performance SLAs

 • 50% improvements from Origin
 • 100% availability

Toffs china pops

 • Anhui
 • Jinan
 • Beijing
 • Jincheng
 • Changchun
 • Leshan
 • Changsha
 • Liaocheng
 • Chengdu
 • Liaoning
 • Chongqing
 • Macau
 • Dongguan
 • Nanchang
 • Foshan
 • Nanjing
 • Fujian
 • Nanning
 • Fuzhou
 • Ningxia
 • Gansu
 • Qinghai
 • Guangdong
 • Shaanxi
 • Guangxi
 • Shandong
 • Guangzhou
 • Shanghai
 • Guiyang
 • Shanxi
 • Guizhou
 • Shenyang
 • Haikou
 • Sichuan
 • Hainan
 • Taiyuan
 • Hangzhou
 • Tianjin
 • Hebei
 • Tibet
 • Hefei
 • Wuhan
 • Henan
 • Xiamen
 • Hong Kong
 • Xi'an
 • Hubei
 • Xinjiang
 • Hunan
 • Yunnan
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Jiangxi
 • Zhengzhou
 • Jilin